Uudised

 

Alates 02.01.2017 muutuvad Jäätmekeskuses lahtioleku ajad

12.12.2016

Alates 02.01.2017 Jäätmekeskus avatud:

ESMASPÄEV 8.00 - 18.00

TEISIPÄEV 8.00 - 18.00

KOLMAPÄEV 8.00 - 18.00

NELJAPÄEV 8.00 - 18.00

REEDE 8.00 - 18.00

LAUPÄEV 9.00 - 17.00

 SULETUD PÜHAPÄEVAL JA RIIKLIKEL PÜHADEL

Rakvere linnas hakkab kehtima korraldatud jäätmevedu

08.01.2015

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete ning papi ja paberi kogumist jäätmevaldajatelt. Rakvere Linnavolikogu 24.04.2013 otsusega nr 61 anti Mittetulundusühingule Lääne-Viru Jäätmekeskus volitus korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks ning jäätmevaldajate üle arvestuse pidamiseks ja nendega arveldamiseks. Lääne-Viru Jäätmekeskuse poolt korraldatud riigihanke veokonkursi võitis madalaima hinnapakkujana AS Ragn-Sells. Seega hakkavad Rakveres alates 2. märtsist 2015.a segaolmejäätmete ning paberi ja papi konteinereid tühjendama ainult Ragn-Sellsi logodega rohelised prügiautod.

Leping jäätmete äraveoks tuleb igal jäätmevaldajal sõlmida Lääne-Viru Jäätmekeskusega. Jäätmevaldajateks on jäätmetekitajad või isikud, kelle valduses on jäätmed (näiteks kinnistu omanik, korteriühistu, ühisus, haldusfirma, rentnik, teenindusettevõtted jne).

Paber ja papp tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Kui kinnistul on vähemalt kümne korteriga elamu või mõni muu hoone, mille kütmiseks kasutatakse kaugkütet, elektrikütet, vedelkütet või gaasikütet, peab kinnistul olema eraldi kogumismahuti paberi ja papi kogumiseks. Mahutit tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides selle ületäitumist. Liigiti kogutav paber ja papp ei tohi olla määrdunud või vettinud ning ei tohi sisaldada muid materjale. Kui kinnistul on üksikelamu või vähem kui kümne korteriga elamu või mõni muu hoone, mille kütmiseks kasutatakse tahkekütust, tuleb paber ja papp koguda liigiti ning viia selleks ettenähtud avalikku kogumispunkti või jäätmekäitluskohta või põletada küttekoldes.

Rakvere linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt ei ole korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajal lubatud anda segaolmejäätmeid ega paberit ja pappi üle vedajale, kes ei ole Rakvere linna haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja. Juhul kui jäätmevaldaja ei ole märtsi alguseks lepingut Lääne-Viru Jäätmekeskusega sõlminud, on ta ikkagi automaatselt korraldatud jäätmeveoga liitunud. Sellisel juhul toimub jäätmevedu vastavalt veograafikule ning Rakvere linna jäätmehoolduseeskirjas tühjendamise sagedusele ja mahuti suurusele kehtestatud nõuete alusel. Teenuse osutamise eest esitab Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmevaldajale arve vastavalt hinnakirjale.

Segaolemjäätmete äravedu hakkab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Mahuti ületäitumise ja/või haisu tekke korral peab jäätmete äravedu olema tagatud sagedamini. Äraveo sageduse, mahuti suuruse, mahuti asukoha jm tingimused ning lisateenuste tellimine määratakse ära sõlmitud jäätmeveo lepingus.

Segaolmejäätmete, paberi ja papi ning seotud lisateenuste osutamiseks sõlmitakse jäätmevaldajaga üks jäätmeveoleping. Rakvere linna jäätmevaldajatega lepingute sõlmimist alustab Lääne-Viru Jäätmekeskus alates 2. veebruarist 2015.

Jäätmeveolepingu sõlmimiseks on võimalik valida erinevate variantide vahel
1. veebilehelt www.lvjk.ee laadida alla ja täita lepingutaotlus ning saata see e-posti aadressile klient@lvjk.ee. Vormi salvestamiseks koos sisestatud andmete säilimisega vajate programmi Adobe Reader viimast versiooni Version XI (http://get.adobe.com/reader/). Taotluse alusel koostab Jäätmekeskus lepingu ja saadab selle Teile allkirjastamiseks e-posti teel. Elektronposti teel saadetav leping digitaalallkirjastatakse enne Kliendi ja seejärel Jäätmekeskuse poolt.
2. avada veebileht www.lvjk.ee, siseneda E-prügi keskkonda, täita lepingu taotlus ning saata ära. Taotluse alusel koostab Jäätmekeskus lepingu ja saadab selle Teile allkirjastamiseks e-posti teel. Elektronposti teel saadetav leping digitaalallkirjastatakse enne Kliendi ja seejärel Jäätmekeskuse poolt.

3. Klienditeenindusbüroos lepingu sõlmimiseks, tuleb tulla Lääne-Viru Jäätmekeskusesse, aadressil Piira küla, Vinni vald. Kaasa võtta isikut või ettevõtte esindusõigust tõendav dokument (volikiri). Koos klienditeenindajaga leida endale sobiv prügiveoteenuse maht ja sõlmida leping, mille kinnitab klienditeenindaja.

Edaspidi saab alati kõikides veoteenust ja lisateenuseid puudutavates küsimustes pöörduda Lääne-Viru Jäätmekeskuse poole, sh veograafiku muudatuste osas ja mahuti vahetamine väiksema/suurema vastu jne. Täiendavate küsimuste korral võib helistada tööpäevadel 9.00-17.30
Jäätmekeskuse klienditeeninduse infotelefon on 6 165 165, e-post klient@lvjk.ee

Kui soovitakse taotleda vabastust korraldatud jäätmeveoga liitumisest või esitada taotlust ühismahuti kasutamiseks, siis peab pöörduma otse Rakvere Linnavalitsuse (keskkonnaspetsialist Getter Renel, e-posti aadress getter.renel@rakvere.ee, telefon 322 5825) poole. Taotluse vorm on alates 12.jaanuarist 2015 leitav nii Rakvere Linnavalitsuse kodulehelt (www.rakvere.ee) kui Lääne-Viru Jäätmekeskuse kodulehelt (www.lvjk.ee).


Korraldatud jäätmeveost võib taotleda vabastust juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Vabastus antakse linnavalitsuse istungi korraldusega tähtajaliselt ja erandkorras.

Ühismahutit on lubatud kasutada üksnes ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes või kõrvuti asetsevatel kinnistutel tekkivate jäätmete kogumiseks. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat Lääne-Viru Jäätmekeskusega jäätmeveo lepingu sõlmimiseks.

Jäätmemahuteid ehk konteinereid on võimalik osta või rentida turul tegutsevatelt ettevõtetelt. Mahuteid on rentida või osta võimalik ka Lääne-Viru Jäätmekeskuselt.

Rakvere linna haldusterritooriumil jäätmehoolduse korraldamist reguleeriva Rakvere linna jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Rakvere Linnavalitsuse kodulehel http://rakvere.kovtp.ee/oigusaktid2.

Arhiiv